• M.E.C.I. , asigurarea calității – PDF
  • A.R.A.C.I.P. – PDF
  • Cadru legislativ privind calitatea in educație – PDF
  • Legea 87/2006 privind calitatea in educație – PDF
  • OUG 75/2005 privind calitatea in educație – PDF
  • M.E.C.I. , asigurarea calității – PDF
  • A.R.A.C.I.P. – PDF
  • Cadru legislativ privind calitatea in educație – PDF
  • Legea 87/2006 privind calitatea in educație – PDF
  • OUG 75/2005 privind calitatea in educație – PDF